Organisatie en strategie

Met een bestuur, regieteam en afvaardiging van meer dan 100 mensen -uit de achterban van de convenantpartners van PBA,- veelal actief in één van de werkgroepen of projecten, werken wij continu aan een florerende Arnhemse binnenstad.

Platform Binnenstad Arnhem (PBA) is een collectief van de branche- en ondernemingsverenigingen die belang hebben bij een kloppend stadshart. Zij hebben deze samenwerking vastgelegd in een convenant die nog steeds als onze leidraad geldt.

De convenantpartners zijn:

 • Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA)
 • Vereniging City Centrum Arnhem (CCA)
 • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem (KHN)
 • Hotel Overleg Regio Arnhem (HORA)
 • Cultuur Netwerk Arnhem (CNA)
 • Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA)

in nauwe samenwerking met:

 • Stichting Ondernemers Fonds Arnhem (SOFA)
 • Gemeente Arnhem
 • Bewonersplatform Arnhem6811
 • DOCKS Modekwartier
 • Stichting Verenigde Ondernemers Spijkerkwartier (VOS)
 • Citymarketing Arnhem
 • Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN)

Samenstelling bestuur PBA in 2022

Het bestuur bestaat uit een afvaardiging uit de besturen van de convenantpartners binnen PBA en wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter.

 • Walter van Kleef - onafhankelijk voorzitter (per 1 januari 2022 aangetreden)
 • Hester van den Heuvel (OKA)
 • Jan van Hooijdonk (KHN)
 • Stefan van Aarle (VECA)
 • Veronique Gallé (CCA)
 • Lammert de Vries (HORA)
 • Hans Verbugt (CNA)

In januari 2022 hebben we op informele wijze afscheid genomen van Gerard Velthuizen als voorzitter van PBA. Na 5 succesvolle jaren heeft hij in het volste vertrouwen de voorzittershamer overgedragen aan Walter van Kleef, die per 1 januari 2022 als voorzitter van PBA aantrad.

Samenstelling Regieteam in 2022

Het Regieteam bestaat uit zeven enthousiaste professionals, die ieder met hun eigen expertise zorgen voor de uitvoering van het actieplan van PBA en het contact met de stakeholders.

 • Marian van Hooij - Regisseur
 • Sander Wind - Huismeester (openbare ruimte, cultuur en evenementen)
 • Sami Kors - Projectmanager Dit is PAS Arnhem
 • Robby Bakker - Verbinder (netwerk en ondernemerscontact)
 • Marc Bosboom - Marketeer (marketing en communicatie)
 • Gaby Erschen - Bestuurssecretaris (ondersteuning bestuur PBA en Regieteam)
 • Vera Suradi - Officemanager (secretariaat en ondersteuning Regieteam)

Extra aandacht voor interne communicatie

In 2022 is extra aandacht gegeven en geïnvesteerd in ‘interne communicatie’. Omdat PBA geen bestaansrecht heeft zonder draagvlak bij de achterban van onze stakeholders en inbreng door de ondernemers, de culturele organisaties en de vastgoedeigenaren van binnenstad Arnhem. De Coronacrisis heeft ons nóg bewuster gemaakt van de noodzaak om de krachten te bundelen en onderlinge relaties te koesteren. Want samen komen we verder dan ieder voor zich.

Welkom nieuwe ondernemers

Op verzoek van onze stakeholders heeft de uitvoeringsorganisatie van PBA (het Regieteam) in 2022 een serie ‘welkomstbrochures’ gemaakt. Iedere brochure is geweid één van de ondernemersverenigingen of netwerkorganisaties, die samen met PBA actief zijn in de binnenstad en beschrijft het doel van de organisatie, het belang en voordelen voor de ondernemer en contactgegevens. De acht verschillende brochures zijn gebundeld in een omslagmap met informatie over PBA. De map met inhoud is in 2022 als warm welkom uitgereikt aan nieuwe ondernemers in de binnenstad en verspreid via de stakeholders zelf en onze nieuwe Verbinder binnen het Regieteam.

Samenwerking TVAN en Citymarketing Arnhem

In 2022 hebben wij de bestaande samenwerking met regio-marketingbureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en Citymarketing Arnhem verstevigd en verder inhoud gegeven. Vanuit de optiek dat we een gezamenlijk doel hebben; meer bezoekers naar Arnhem, die onze stad herkennen en waarderen als een aantrekkelijke plek om te verblijven. Ondanks het verschil in speelveld en focus (regionaal, lokaal, Arnhem als ‘merk’, binnenstad als bestemming) hebben wij elkaar in 2022  gevonden in hetgeen ons verbindt. Concreet heeft dit een gezamenlijke aanpak opgeleverd rond het verleiden van potentiële bezoekers (type Stijlzoeker en Inzichtzoeker volgens model Leefstijlvinder) voor een meerdaags bezoek aan de binnenstad. Want het veelzijdige aanbod aan horeca, winkels, bezienswaardigheden, theater en events in de tien kwartieren in onze stad biedt meer dan voldoende mogelijkheden voor een meerdaagse citytrip. Een samenwerkingsverband waarin we vertrouwen hebben en die moet gaan leiden tot meer bekendheid van en bezoekers naar onze stad.

Start Kwartiermakers

In 2022 zijn we van start gegaan met het maandelijks ‘kwartierenoverleg’. Op onze uitnodiging en met steun van gemeente Arnhem en het ondernemersfonds (SOFA) zijn er voor ieder van de tien kwartieren (cultureel) ondernemers gevraagd hun kwartier te vertegenwoordigen. Enthousiaste ‘verbinders’ die de binnenstad goed kennen, er in werken of ondernemen en die adviseren en assisteren in de huidige plannen en meedenken over nieuwe ideeën. Als spreekbuis van ondernemers in het betreffende kwartier delen zij in het maandelijks overleg ideeën, knelpunten en ‘best practice’ voorbeelden die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze binnenstad als ‘place-to-be’. Samen met deze Kwartiermakers komen onze plannen voor de stad nóg beter tot bloei, komt er meer samenhang in ontwikkelingen en activiteiten en wordt de unieke identiteit van ieder kwartier verstrekt.

Uitbreiding Regieteam

Ons Regieteam is in 2022 weer op volle sterkte gebracht. Met het aanstellen van Verbinder Robby Bakker en Officemanager Vera Suradi houden we beter ‘feeling’ met de ondernemers in de stad en betere controle op onze agenda, afspraken en dienstverlening aan de ondernemers in de binnenstad vanuit ons binnenstadshuis aan de Bovenbeekstraat 21.

Herinrichting werkgroepen

Tijdens de coronacrises hebben we een nieuwe kijk gekregen op onze vijf werkgroepen: Bereikbaarheid en parkeren, Cultuur en evenementen, Innovatie en collectief, Openbare ruimte en Ruimtelijke Ontwikkeling. De werkgroepen zijn bij aanvang van PBA ingericht op basis van de portefeuilles van de gemeente Arnhem. Onze visie en ambitie vroeg echter om een andere, meer doelgerichte invulling. We stonden en staan voor een aantal grote opgaven. En daarin was het antwoord gelegen voor de herinrichting van de werkgroepen.

Werkgroep bruisende binnenstad

De werkgroepen Innovatie en collectief en Cultuur en evenementen werden de werkgroep Bruisende binnenstad.

Doel: Onderscheidend vermogen tonen/vergroten om bezoekers te trekken. Langer verblijf is speerpunt!

Opgaven 2022-2026:

 • Marcom plan en uitvoeringsagenda
 • Klantreis bezoeker organiseren
 • Marketing events, side events, ondersteuning events
 • Samenwerking PBA/CMA/T VAN: bezoekers beter faciliteren

Werkgroep Transitie

De werkgroepen Openbare ruimte en Ruimtelijke ontwikkeling werden de werkgroep Transitie binnenstad.

Doel: Sfeer, beleving en functieverandering

Opgaven 2022-2026:

 • Compacte binnenstad
 • Transformatie panden: wonen/functies
 • Vergroening openbare ruimte
 • Kunst en cultuur op straat
 • Ontmoetingsplekken

Werkgroep Gastvrije bereikbare binnenstad

De werkgroep Bereikbaarheid en parkeren werd de werkgroep Gastvrije bereikbare binnenstad.

Doel: Bereikbare binnenstad en gastvrije ontvangst bezoekers binnenstad

Opgaven 2022-2026:

 • Gastvrije ontvangst aankomstplekken; transferia, station, busstations, garages
 • Transferia: kwaliteit, goedkoop en makkelijk naar de binnenstad
 • Fietsparkeren: kwaliteit omhoog, toegankelijke fietsplekken, gastvrije ontvangst
 • Openbaar vervoer: toegankelijkheid en betaalbaarheid
 • Binnenstadsdistributie

Het bestuur en het Regieteam van PBA hebben gericht mensen gevraagd zitting te nemen in een werkgroep op basis van hun kennis en netwerk in de binnenstad. 

De werkgroepen zijn in 2022 flink aan de bak gegaan met visies en concrete plannen die het Regieteam tot uitvoering brengt.

Ondersteuning stemproces BIZ

Onze stakeholder VECA nam in 2022 het initiatief tot de invoering van een Bedrijven Investerings Zone (kortweg BIZ) voor vastgoedeigenaren met ingang van 2023. Via onze informatiestructuur ontvingen alle vastgoedeigenaren in het kerngebied van onze binnenstad een stembiljet om mede te bepalen of zij gezamenlijk willen investeren in de kwaliteit van onze binnenstad. Over een periode van 5 jaar kan er op deze wijze circa 1 miljoen Euro extra worden geïnvesteerd.
Het doel van VECA is de positie van de Arnhemse binnenstad te versterken. Meer bezoekers aantrekken die meer besteden en de investeringsbereidheid in de Arnhemse binnenstad bij beleggers en ondernemers te vergroten. De gemeenteraad heeft hiertoe in oktober 2022 de benodigde verordening voor de invoering van de BIZ vastgesteld. De verordening treedt alleen in werking onder voorwaarde van voldoende draagvlak. Helaas heeft de stemuitslag niet geleid tot het door VECA beoogde resultaat en is de invoering van een BIZ vooralsnog onhaalbaar gebleken. VECA is voornemens om in 2024 opnieuw het initiatief te nemen om tot een BIZ te komen.

Financiën

Het jaar 2022 is eind januari begonnen als eerste jaar na de Coronacrises. Meteen zijn we vol aan de slag gegaan. We hebben in 2022 onder meer extra ingezet op:

 • Uitvoeringskracht versterken; terugbrengen naar niveau voor Corona
 • Citydressing vernieuwen; vervangen en stormbestendig alternatief
 • Herstelplan schrijven en -deels- realiseren
 • Meer publieksevenementen om de binnenstad weer te laten bruisen
 • Herinrichting van de website binnenstadarnhem.nl; van etalage naar verhalen en hotspots

Overzicht financiën 2022

  2022   2021  
Baten % %
Bijdragen en subsidie 595.000 54% 465.000 45,4%
Overige baten 507.243 46% 558.058 54,6%
Totaal baten 1.102.243 100% 1.023.058 100%
Bestedingen doelstellingen en projecten        
Bestedingen 770.062 68% 641.146 67,1%
Bureau- en organisatiekosten        
Organisatiekosten 286.095 25,3% 242.028 25,3%
Huisvestingskosten 19.613 1,7% 28.370 3,0%
Overige kosten 56.750 5% 44.240 4,6%
Totaal bureau-organisatiekosten 362.458 32% 314.638 32,9%
Totaal kosten 1.132.520 100% 955.784 100%
Bedrijfsresultaat 30.277-   67.274  

Toelichting financiële jaarcijfers 2022

Tijdens de Coronacrises is de bemensing van onze uitvoeringsorganisatie teruggebracht. Bovendien konden veel projecten geen doorgang hebben. Dit betekende dat we geld overhielden. De liquide uitgangspositie voor 2022 was dus gunstig. Daarom is er gekoerst op een negatieve begroting in 2022 die aangevuld werd met een deel van de liquide middelen ontstaan in de twee jaar ervoor.

We zien dan ook een negatief bedrijfsresultaat waar bewust op is gekoerst door PBA. De uitgaven die hoger lagen dan de inkomsten zijn gedekt door een deel van de liquide middelen in te zetten voor 2022. Hierdoor konden we in 2022 extra investeren in de ondernemers, het aantrekken van bezoekers en de look & feel van de online presentatie van de Arnhemse binnenstad.